Bewustwording

Meer bereiken met menselijke maat

Wie wij zijn 

Oplossingen liggen vaak meer voor de hand dan wij denken en daar ligt de uitdaging! 

Vanuit deze uitspraak draagt SET bij aan realistische oplossingen op maat voor organisaties en haar medewerkers. Uitgangspunt is stap voor stap creëren van bewustzijn. De waarden inspiratie en integriteit zijn leidend bij de uitvoering van onze activiteiten die zijn gericht op het delen van kennis en vaardigheden. De naam 'Een-Twee' staat hierbij symbool voor creatief samenspel tussen mensen. 

Waarom wij bestaan

SET begeleidt organisaties in bewustwordingstrajecten. Beslissingen in de bestuurskamer beklijven niet automatisch in de organisatie. Voor organisatieveranderingen is meer nodig dan alleen een aanpassing van het organogram. Zeker als het gaat om bewustwording. Een structuur verandering helpt niet bij kostenbewuster worden van een organisatie, meer planten betekent niet automatisch meer milieu bewustzijn in de organisatie en een compliance officer is geen garantie voor ethisch gedrag in alle lagen van de organisatie. 

Dat is de reden dat wij professionals uit diverse disciplines uit de organisatie samenbrengen waardoor een creatief kader ontstaat voor vernieuwende oplossingen van complexe vraagstukken. SET is daarbij gericht op verbeteren van persoonlijke effectiviteit en ontwikkelen van professionele vaardigheden die zijn verbonden met thema's die relevant zijn in en voor het publieke domein. Kortom wij helpen organisaties dromen te bereiken door ontwikkelen van bewustzijn in relatie tot de maatschappelijke opgave waar iedereen voor staat.

Hoe wij opereren

Meer bereiken met menselijke maat, is ons motto. Wij hanteren daarvoor een unieke aanpak die kritische massa creëert die nodig is om veranderingen door te voeren. Deze blijven vaak steken op tactisch of operationeel niveau omdat ze daar tegen allerlei onvoorziene weerstanden aanlopen. Deze weerstanden moeten geadresseerd worden of ze nu terecht zijn of niet. Door vragen te stellen leggen wij de weerstanden bloot die door de betrokkenen worden opgeworpen. Wij tonen hierbij lef die is verbonden met een gezond realisme.

Wij maken vervolgens inspirerende programma’s die de deelnemers helpen ontwikkelen naar de gewenste situatie. 'Ben ik de oplossing?' is daarbij een passende vraag waar over meer nagedacht mag en kan worden door organisaties en de mensen die daarin werken. 'Waarom ben ik de oplossing, hoe kan ik bijdragen en wat kan ik voor stappen zetten?' 'Ik kan het verschil maken door zelf te beginnen met veranderen!' Dat lukt niet bij iedereen maar wel bij genoeg deelnemers om de kritische massa om te buigen.

Voor een optimaal resultaat werken bij voorkeur met divers samengestelde groepen die een omvang hebben hebben van minimaal zes maximaal twaalf mensen. HBO+ is het het gewenste denk- en werkniveau waarbij de leeftijd varieert van 25 tot 60 jaar. De professionele bijeenkomsten zijn inspirerend, kennen een integere aanpak en leiden tot verdieping. Wij hanteren een persoonlijke benadering die ook van toepassing is op bijeenkomsten voor grotere groepen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Wat wij doen

Bij onze opdrachten staat regelmatig de maatschappelijke opgave van organisaties centraal. Met onze maatpak programma's helpen wij deelnemers op een andere manier te kijken waardoor zij nieuwe kansen zien. Onze aanpak werkt vanuit de invalshoeken ratio, emotie en intuïtie. SET heeft daartoe een begeleidingskader om veranderingen in de organisatie te internaliseren. Vanuit dit kader worden op maat opleidingen gemaakt voor de doelgroep. Thema’s waar wij invulling aan geven zijn:

  • Vertaling van strategie naar praktijk
  • Ontwikkelen mobiliteit van medewerkers
  • Verhogen professionaliteit van organisaties
  • Verbeteren vitaliteit van teams
  • Begeleiden van toptalent
  • Samenwerking tussen generaties

In overleg met opdrachtgevers worden programma’s en bijeenkomsten samengesteld. Het delen van herkenbare en geloofwaardige verhalen door onze specialistische inleiders vormt de basis voor de gevarieerde en verrassende programma's van SET. De bijzondere belevenissen van de inleiders dienen als inspiratie voor een integere reflectie op de persoonlijke en de professionele ontwikkeling. Het aantal modules en de doorlooptijd varieert per programma al naar gelang het vraagstuk dat aan de orde is. 

Bij de invulling van de opleidingen gebruiken wij een divers en professioneel palet aan instrumenten zoals een organisatie-opstelling, intervisie, persoonlijke coaching, organiseren van tegenspraak en diverse gespreksmethodes waaronder de 'socratische, talking stick en fish bowl’. De methode 'Large group intervention' kan bij grote processen worden ingezet. Met dit instrumentarium richt SET zich ook op de niet-zichtbare en wel voelbare dynamiek van organisaties en professionals. Daardoor wordt de dynamiek in tussenruimtes zichtbaar.